top of page
CNA_LOGO copy 2.jpg

Brave Spaces 2024 ki Dirije Lokalman

Pwogram devlopman lidèchip gratis sa a fèt pou sipòte pwochen lidè kominotè ki gen kèlkeswa laj yo.

Patisipan yo pral aprann sou sijè aktyèl Cambridge yo epi jwenn zouti pou patisipe efektivman nan lavi sivik lokal. 

DETAY SOU PWOGRAM NAN 

Pwogram fòmasyon Brave Spaces ki ap dirije lokalman an pral gen 6 sesyon k ap dirije pa fasilitatè lokal yo, k ap konsantre sou domèn enterè kominote a. Sesyon sa yo vize pou devlope kapasite lidèchip atravè edikasyon, pataj konpetans, planifikasyon ak fasilitasyon, ak pratik dirèk nan patisipasyon sivik.

 

Pratisyen lokal yo pral dirije diskisyon yo, swa pwofesyonèl yo oswa moun ki fè eksperyans nan kontni y ap diskite a. 

 

Sesyon yo ap fèt nan dènye Madi chak mwa, kòmanse nan mwa Mas 2024, epi fini an Septanm 2024. Sesyon yo ap dewoule soti 6:30 - 8pm. Y ap bay manje, pakin, gadri, ak tradiksyon jan sa nesesè pou tout sesyon yo. 

Pwosesis Aplikasyon

Nou ap chèche moun ki antouzyas pou jwenn yon vwa ki pi fò nan kominote a epi ki vle angaje nan sesyon yo ki nan lis pi ba a. Kòm pwogram sa a se pou nouvo lidè yo, pa gen okenn konpetans oswa eksperyans ki obligatwa. Nou ankouraje moun ki soti nan tout orijin pou aplike, espesyalman moun ki pa santi yo konfyan pou patisipe nan gouvènman lokal la. 

Pwosesis aplikasyon an sèlman gen ladan yon senp fòmilè, epi nou pral aksepte kantite aplikan posib. Priyorite pou plas yo pral pou rezidan HRI yo, apresa lòt rezidan Cambridgeport, epi answit kominote jeneral Cambridge la. 

Si w gen kesyon, tanpri voye yon imel nan LLBS@cambridgeport.org.

Aplikasyon yo ap fèmen 11 Mas 2024. 

Apèsi sou Sesyon

01

2 Avril 2024 a 6:30 pm

Rediksyon Domaj nan Sekirite Piblik

Fasilite pa Michelle Scott ak Fernandes Francois, Depatman Sekirite Kominotè Cambridge 

Rankontre ak salye anplwaye depatman ki fenk kreye sa a. Diskite sou fason ekip yo a sèvi avèk rediksyon vyolans ak apwòch konsènan twomatis lè y ap fè fas ak rezolisyon konfli epi pwoblèm sekirite piblik.  

02

30 Avril 2024 a 6:30 pm

Konsèp Konsènan Twomastis ak Rezolisyon Konfli

Fasilite pa Jenn Shakespeare, Transition House

Nan sesyon sa a, nou pral detaye eleman debaz sou sa twomatis ye ak ki jan li manifeste nan lavi chak jou nou? Nou pral eksplore kèk teknik pou swen pou pwòp tèt ou epi pataje resous pou resous sipò kontinyèl yo. 

03

28 Me 2024 a 6:30 pm

Dwa Lokatè yo

Fasilite pa Maura Pensak, Cambridge Housing Liaison (Lyezon Lojman Cambridge) 

Nan sesyon sa a, nou pral revize dwa jeneral lokatè yo, eksplore fason pou defans pèsonèl epi revize sèvis sipò lokal yo yon fason efikas. Nou pral diskite egzanp kèk kesyon ak enkyetid kouran ke lokatè yo soulve.   

04

26 Jen 2024 a 6:30 pm

Lojman Abòdab/Zonaj 101

Nan sesyon sa a nou pral eksplore kesyon tankou: Ki sa zonaj ye epi poukisa li enpòtan?  Ki jan zonaj afekte fason yon vil ap grandi? Ki sa sipèpozisyon lojman abòdab la ye? Ki sa lojman abòdab ye? 

N ap revize tou istwa sosyal zonaj nan Boston epi nou pral revize egzanp lokal nan istwa Boston ak Cambridge kote zonaj te jwe yon wòl enpòtan nan devlopman katye. 

05

30 Jiyè 2024 a 6:30 pm

Pwosesis Sivik Cambridge

Nan sesyon sa a nou pral detaye pwosesis sivik lokal la. Ki jan gouvènman lokal fonksyone ak ki jan OU ka patisipe? Nou pral revize kalandriye sivik lokal la epi diskite sou reyinyon piblik yo, kòmantè piblik yo ak lòt fason pratik pou patisipe nan pwosesis sivik lokal la. 

06

24 Septanm 2024 a 6:30 pm

Preparasyon pou Pwochen Etap yo

Yo dwe detèmine kontni sesyon sa a dapre bezwen ak enterè patisipan yo. 

bottom of page